Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)
Kategoriler

Gizlilik Sözleşmesi

1- Taraflar Bir tarafta Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu (bu sözleşmede kısaca Kurum veya idare olarak anılacaktır.) Diğer tarafta “……” (bu sözleşmede kısaca firma olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. 2- Sözleşmenin Konusu Sözleşmenin konusu konsinye satış uygulaması kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlere ürün tedarik sürecindeki çalışmalara, Kuruma/işyurdu müdürlüklerine veya satışlara ilişkin sözleşme yapılacak firmaya verilen gizlilik içerdiği açıkça belirtilen ya da anlaşılan bilgi ve belgenin Kurum onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir. 3- Tanımlar a) Konsinyatör firma: Konsinye satış sözleşmesi kapsamında ürünü kantine gönderen ve diğer yükümlülükleri yerine getiren firmayı, b) Konsinye satış: Bir firmanın daha önceden belirlediği ve bildirdiği fiyatla satılmak üzere bir ürünü veya ürün grubunu irsaliye ile kantine teslim ettiği ve satışın yapılması durumunda komisyon bedelinin ödendiği satış yöntemini, c) Konsinye satış sözleşmesi: Kurum ile konsinyatör firma arasında konsinye satışlara ilişkin karşılıklı yükümlülükleri düzenlemek amacıyla imzalanan sözleşmeyi, ifade eder. 4- Gizli Bilginin Tanımı Konsinye satış işlemi sırasında ceza infaz kurumları, kantinler ya da çalışanlar hakkında elde edilen ya da kendilerine açıklanan idari, mali ve güvenlikle ilgili yazılı veya sözlü tüm bilgiler “gizli bilgi” olarak kabul edilir. Bilmesi gereken kişiler dışındakilere açıklanması veya verilmesi, Kurum güvenliği ve ülke çıkarları bakımından sakıncalı görülen bilgi, belge ve malzemeler, gizlilik dereceli olarak kabul edilir. 5- Tarafların Yükümlülükleri a) Kurum ve işyurtları müdürlükleri, konsinye satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ceza infaz kurumlarında/kantinlerde ürünlerin teslimine, geri alınmasına ve siparişe yönelik gerekli tedbirleri almayı, gerekli her türlü bilgi ve belgeyi firma yetkililerine yazılı ya da sözlü olarak vermeyi taahhüt eder. Kurum ve işyurtları müdürlükleri, firmanın ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerini, kontrol ve denetim amaçlı gerekli işlemler haricinde üçüncü kişilerle paylaşmaz. b) Firma konsinye satış işlemleri sırasında elde ettiği gizlilik içeren ya da Kurumun güvenliği için önemli olan ya da ticari sırlarla ilgili bilgi ve belgeleri, Kurumdan onay almadıkça üçüncü kişiyle paylaşmaz. Ancak konsinyatör firma, dağıtıcısı olduğu markanın üreticisi veya yetkili satıcısıyla konsinye işlemlerine yönelik bilgi paylaşımı yapabilir. Bu markanın talep ve stok yönetimine yönelik yazılım ve programlarından yararlanabilir. c) Firma, konsinye işlemlerinin etkin biçimde ve güvenlik içinde uygulanması için gerekli bilgileri, çalışanlarıyla ve imalatçı/dağıtımcı şirketler ile iş gereği bilinmesi gerektiği kadar paylaşır. Firma aynı zamanda, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. ç) Gizlilik içeren bilgi ve belgelerin sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde firma, bu durum hakkında Kuruma derhal bilgi verir. d) Konsinyatör firmanın tüzel kişi olması halinde, ortaklık yapısındaki değişiklikler hakkında en fazla on beş (15) iş günü içinde Kuruma bilgi verir. e) Taraflar ürün siparişi, ürün teslimi, ürünün geri alınması ve ürün tanıtımı ile diğer işlemler sırasında gerekli tedbirleri alırlar. Konsinyatör firma, ürün teslimi ve geri alınması sürecinde diğer dağıtım ağlarından da yararlanılması halinde bu firmaların da koşulları sağlamasına dikkat eder. Sipariş bilgileri ve pazar analizine yönelik bilgileri, güvenliği dikkate alarak imalatçı veya yetkili satıcılarla paylaşabilir. 6- Sözleşmenin Süresi İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, konsinye sözleşmesinin imzalanması ile başlayıp bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. 7- Tebligat Taraflar, noter kanalıyla adres değişikliklerini yedi (7) gün içinde bildirmedikleri sürece, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu, her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler. 8- Uyuşmazlık İşbu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle …/ / tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

Bizi Takip Edin

X